LÃI SUẤT

LÃI SUẤT GENERALI

Lãi suất đối với các khoản tiền mặt tích lũy tại Công ty

Năm 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019
Quý 1 2 3 4 1 2 3 4
Lãi suất (%/năm) 7,00% 7,00% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%

Các lãi suất khác (đối với các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại, tạm ứng từ giá trị hoàn lại để đóng phí tự động, phí khôi phục hiệu lực hợp đồng)

Năm 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019
Quý 1 2 3 4 1 2 3 4
Lãi suất (%/năm) 11,0% 11,0% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%