THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, khách hàng cần lập yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (YCGQQLBH) kèm các giấy tờ liên quan và gửi về Generali Việt Nam trong thời gian sớm nhất